STATUT

LUBUSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO

 1. HENRYKA WIENIAWSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

& 1

 

Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

& 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska,  a siedzibą władz miasto Zielona Góra.

& 3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

& 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Lubuskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze.

 

& 5

 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze działalności.

 

& 6

 

Stowarzyszenie działa zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności użytku publicznego i wolontariacie.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

& 7

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest :
 1. a) działalność charytatywna, dobroczynność;
 2. b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 3. c) ochrony i promocji zdrowia;
 4. d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 5. e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  
 6. f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność naukowa, oświatowa;
 8. h) kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna;
 9. i) turystyka i krajoznawstwo;
 10. j) promocja i organizacja wolontariatu;
 11. k) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. l) promocja Rzeczypospolitej za granicą;
 13. m) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. n) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie

określonym w pkt. a – m.

 

&8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie nauczania w placówkach niepublicznych samofinasujących się – Społecznych Ogniskach Muzycznych/Artystycznych.
 2. Prowadzenie przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
 3. Roztaczanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi – kierowanie ich do państwowego szkolnictwa artystycznego.
 4. Organizowanie koncertów, przeglądów, konkursów i wystaw.
 5. Organizowanie warsztatów, kursów, obozów artystycznych, sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, uroczystości okolicznościowych oraz zajęć dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla dzieci , młodzieży i osób dorosłych, nie pozostających w żadnym stopniu niepełnosprawności.
 6. Organizację konferencji, dyskusji, seminariów – metodycznych dla nauczycieli, uczniów i osób zainteresowanych.
 7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 8. Współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 9. Upowszechnianie kultury muzycznej, tanecznej, teatralnej i plastycznej, szerzenie i pogłębianie wiedzy o muzyce, tańcu, teatrze i plastyce.
 10. Występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi Stowarzyszenia pod adresem władz w sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
 11. Prowadzenie poradnictwa w zakresie:
 1. a) nauczania specjalności;
 2. b) twórczości amatorskiej;
 3. c) działalności amatorskich zespołów muzyki rozrywkowej.
 1. Współudział w inicjowaniu i koordynacji różnych form pracy artystyczno – pedagogicznej.
 2. Integracja członków Stowarzyszenia – korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 3. Działalność rehabilitacyjna, sportowa, kulturalna oraz edukacyjna.
 4. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie i wspieranie wszelkich form integracji społecznej.
 6. Organizowanie zajęć sportowych, rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, nie pozostających w żadnym stopniu niepełnosprawności.
 7. Promocję i organizację wolontariatu.
 8. Działania w zakresie ekonomii społecznej.  
 9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

& 9

 

Zasady organizacji i pracy niepublicznych placówek kształcenia artystycznego – Społecznych Ognisk Muzycznych/Artystycznych oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  określają statuty/regulaminy pozostające w zgodności ze statutem i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

& 10  

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z tym, że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

& 11

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • a) członków zwyczajnych;
 1. b) członków wspierających;
 2. c) członków honorowych.

 

& 12

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

& 13

 

 1. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. a) Czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia;
 2. b) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, koncertach, warsztatach muzycznych – metodycznych itp. – organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
 3. c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. d) korzystać z wszelkich istniejących urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd.   
 5. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
 6. a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
 7. b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 8. c) regularnego opłacania składek członkowskich, uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.

 

& 14

 

 1. 1. Członek wspierający i honorowy – z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego – posiada następujące prawa:
 1. a) uczestniczenie w zebraniach, odczytach, konferencjach, koncertach, warsztatach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
 2. b) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
 3. c) korzystanie z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd;
 4. d) udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 

& 15

 

 1. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
 2. b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 3. c) wykluczenia z powodu nie płacenia składek członkowskich co najmniej 6 po sobie następujących miesięcy, nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał władz, regulaminów – na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. d) skreślenia przez Zarząd z listy członków w skutek prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych albo prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

 

& 16

 

 1. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. a) Walne Zgromadzenie Członków;
 2. b) Zarząd;
 3. c) Komisja Rewizyjna.
 4. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 300 osób, Walne Zgromadzenie zostaje zastąpione Walnym Zjazdem Delegatów wybranych w proporcji 1 delegat na 10 członków.

Mandat Delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 1. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

 

& 17

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględna większością głosów.

Wybór władz następuje z pośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

Zgromadzenie może uchwalić głosowanie tajne.

& 18

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zgromadzenie Członków

 

& 19

 

 1. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
 2. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 3. b)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przez Walnym Zgromadzeniem Członków.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają – w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, a w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

& 20

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat.
 3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
 1. a) z własnej inicjatywy;
 2. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 1. W przypadkach określonych w ust. VI. Pkt. 2,3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia odpowiedniego żądania Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

& 21

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 3. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu;  
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
 6. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
 7. pozbawianie i nadawanie godności członka honorowego;
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną ważność wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

& 22

 

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków, w tym: prezesa, co najmniej jednego wiceprezesa, skarbnika.  
 3. Zarząd winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 6. Prezes lub członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków, w szczególności w razie nieudzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu. Kadencja członka wybranego w miejsce członka odwołanego kończy się łącznie z kadencją całego Zarządu.

 

& 23

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
 1. określenie szczegółowych kierunków działania;
 2. ustalanie budżetu;
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz i osób trzecich;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
 8. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

10.podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

 1. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
 2. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, w tym sprawozdań z wykonania budżetu;
 3. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań;
 4. powierzenie funkcji kierowniczych w placówkach dydaktycznych Stowarzyszenia;
 5. prowadzenie Biura Stowarzyszenia i określenie jego zadań, struktury, praw i obowiązków;
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

& 24

 1.  Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i członka.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca stosownie do potrzeb.

 

& 25

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania – posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie;
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

& 26

 

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

& 27

 

W przypadkach określonych w &20 pkt. 6 lit. b, Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie Zarządu) nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

& 28

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

& 29

 

 1. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. a) składki członkowskie;
 2. b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 3. c) dotacje;
 4. d) darowizny, zapisy, spadki;
 5. e) wpływy z działalności statutowej;
 6. f) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 7. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia przechowywane są na koncie Stowarzyszenia.
 8. Składki członkowskie winny być wpłacane dwa razy w roku kalendarzowym w II i IV kwartale.
 9. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

& 30

 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu, skarbnika.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

& 31

 

 1. Uchwalenie zmian Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków , wymaga większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu uprawnionych członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie zmian Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.  
 3. Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

& 32

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze w dniu ………………………….. roku.